Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital công bố thông tin các Báo cáo bán niên năm 2021

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital trân trọng thông báo về việc gửi các báo cáo bán niên năm 2021, bao gồm: Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét tại ngày 30 tháng 06 năm 2021 Báo cáo quản trị…

Họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 – PCAM

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital trân trọng thông báo về nội dung buổi họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 như sau: “Thông qua việc soạn thảo, sửa đổi điều lệ lần thứ 8 theo nội dung chi tiết các điều khoản tại Phụ lục XII, Thông tư 99/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2021” PCAM_CBTT_HOP_DHDCD_BT_L1_2021 PCAM_BBH_DHDCD_BT_L1_PCAM_2021 PCAM_NQ_DHDCD_BT_L1_PCAM_2021