Chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP New Pine Multimedia Technologies

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital giảm bớt phần đầu tư vào Công ty Cổ phần New Pine Multimedia Technologies (“NPT”) bằng cách chuyển nhượng 520.000 cổ phiếu NPT, tương đương với 4,33% cổ phần của NPT cho Công ty Cổ phần DBA – Rhino. PCAM_NQ_HDQT_chuyen_nhuong_CP_NPT_31032020 PCAM_BBH_HDQT_chuyen_nhuong_CP_NPT_31032020

Bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán vào các nghiệp vụ kinh doanh được phép thực hiện

Thông qua việc bổ sung về nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán. Thông qua điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh. Công ty được phép tiến hành các hoạt động kinh doanh đã ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp, bao gồm các hoạt động sau: – Lập và…

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital công bố thông tin các Báo cáo định kỳ năm 2019

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital trân trọng thông báo các Báo cáo định kỳ năm 2019, bao gồm: Báo cáo công tác kiểm soát nội bộ năm 2019 Báo cáo quản trị rủi ro năm 2019 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2019 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày…

PCAM công bố thông tin về việc bầu Trưởng Ban Kiểm Soát

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Pavo Capital nhất trí thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm Soát. Theo đó, Ông Nguyễn Đình Khôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty kể từ ngày 20/03/2020. 20200320_BBH_BKS_PCAM_lan_1_2020_Bau_Truong_BKS_Nguyen_Dinh_Khoi 20200320_NQ_BKS_PCAM_lan_1_2020_Bau_Truong_BKS_Nguyen_Dinh_Khoi

PCAM công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ban Kiểm soát

Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Pavo Capital nhất trí thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ban Kiểm soát như sau: Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát đối đối với bà Phạm Thị Hoài Thơ và bầu chức danh mới là Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty kể từ ngày 20/03/2020. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên…