CBTT về việc bãi nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc

Công ty Cổ phần QLQ Pavo Capital công bố thông tin về việc bãi nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc như sau: Công bố việc miễn nhiệm bà Nguyễn Trúc Linh thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần quản lý quỹ Pavo Capital kể từ ngày 27/05/2022 ; và Công bố việc bổ nhiệm ông Lê Minh Nam giữ chức vụ Tổng giám đốc…

CBTT về việc Thay đổi Tổng giám đốc và Người Đại diện Pháp luật

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital thông báo về thay đổi Tổng Giám Đốc kiêm người Đại diện Pháp luật của Công ty như sau: Tổng Giám Đốc hiện tại: Bà NGUYỄN TRÚC LINH Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật hiện tại: Ông WAFLER BEAT HANS Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện theo pháp luật dự kiến: Họ và…