Giới Thiệu

PAVO CAPITAL ASSET MANAGEMENT (tiền thân là MINH VIỆT CAPITAL) là một Công ty cổ phần quản lý
Quỹ đầu tư trong nước thành lập năm 2008 được đăng ký và cấp phép để quản lý quỹ từ nhà đầu tư
trong nước và quốc tế, cung cấp các dịch vụ quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn đầu
tư tài chính.
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PAVO CAPITAL hoạt động theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước Việt Nam.

Tầm Nhìn

Công ty Quản lý Quỹ Pavo Capital là một trong những Công ty quản lý Quỹ hàng đầu và uy tín tại Việt
Nam hoạt động theo các chuẩn mực Quốc tế và thông lệ tốt nhất về quản lý tài sản và quản trị doanh
nghiệp.

Sứ Mệnh

Công ty Quản lý Quỹ Pavo Capital cam kết đem lại hiệu quả cao nhất cho các khách hàng và đội ngũ nhân
sự của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn duy trì chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp nhất đồng thời quản lý
và kiểm soát rủi ro chặt chẽ, tạo ra giá trị đầu tư hấp dẫn và hiệu quả cao cho các khách hàng của chúng
tôi. Chúng tôi tạo ra một môi trường làm việc năng động và cạnh tranh cho đội ngũ nhân sự, tạo động
lực cho họ phát triển tối đa thế mạnh và tiềm năng của mình, dựa trên các giá trị cốt lõi gồm trung trực,
công bằng và chuyên nghiệp, và luôn cam kết các trách nhiệm xã hội đối với đội ngũ nhân sự và xã hội.