Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital công bố thông tin các Báo cáo bán niên năm 2019

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital trân trọng thông báo về việc gửi các báo cáo bán niên năm 2019, bao gồm: 1)      Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019; 2)      Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét tại ngày 30 tháng 06 năm 2019 3)      Báo cáo quản trị rủi ro…

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital công bố nội dung Biên bản họp và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital công bố nội dung Biên bản họp và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, được tổ chức vào ngày 25/06/2019. NQ_DHDCD_TN_2019 BBH_DHDCD_TN_2019