Nhận giấy phép điều chỉnh về thay đổi Người Đại diện Pháp luật của Công ty và thay đổi địa điểm trụ sở chính

Ngày 19/10/2020, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital nhận được giấy phép điều chỉnh của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước số 64/GPĐC-UBCK ngày 01/10/2020 về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 34/UBCK-GP ngày 07 tháng 05 năm 2008 do chủ tịch Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp cho Công ty CP QLQ Pavo Capital với nội dung như sau: Địa…

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital công bố thông tin các Báo cáo bán niên năm 2020

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital trân trọng thông báo về việc gửi các báo cáo bán niên năm 2020, bao gồm: 1) Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2020; 2) Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét tại ngày 30 tháng 06 năm 2020; 3) Báo…

Bổ sung nhiệp vụ kinh doanh: Tư vấn đầu tư chứng khoán

Ngày 05/08/2020, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital nhận được giấy phép điều chỉnh của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước số 36/GPĐC-UBCK ngày 03/07/2020 về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 34/UBCK-GP ngày 07 tháng 05 năm 2008 do chủ tịch Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp cho Công ty CP QLQ Pavo Capital với nội dung như sau: GPDC_03_07_2020_PCAM