Thông báo sửa đổi điều lệ

Công ty CP QLQ Pavo Capital xin thông báo về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty với các nội dung sửa đổi như sau: Sửa đổi Điều 7 của Điều lệ về Người Đại diện theo pháp luật của Công ty thành như sau: ĐIỀU 7. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Người đại diện…

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Quản Lý Quỹ Pavo Capital

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Pavo Capital trân trọng thông báo về nội dung buổi họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM…

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công ty cổ phần quản lý quỹ Pavo Capital đã thực hiện đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hồ Chí Minh theo thông tin dưới đây: Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102745594 đăng ký lần đầu ngày 07/05/2008, thay đổi lần thứ 8 ngày 18/04/2022. Giấy phép thành lập và…