CBTT về việc bãi nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc

Công ty Cổ phần QLQ Pavo Capital công bố thông tin về việc bãi nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc như sau: Công bố việc miễn nhiệm bà Nguyễn Trúc Linh thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần quản lý quỹ Pavo Capital kể từ ngày 27/05/2022 ; và Công bố việc bổ nhiệm ông Lê Minh Nam giữ chức vụ Tổng giám đốc…

CBTT về việc Thay đổi Tổng giám đốc và Người Đại diện Pháp luật

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital thông báo về thay đổi Tổng Giám Đốc kiêm người Đại diện Pháp luật của Công ty như sau: Tổng Giám Đốc hiện tại: Bà NGUYỄN TRÚC LINH Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật hiện tại: Ông WAFLER BEAT HANS Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện theo pháp luật dự kiến: Họ và…

Thông báo sửa đổi điều lệ

Công ty CP QLQ Pavo Capital xin thông báo về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty với các nội dung sửa đổi như sau: Sửa đổi Điều 7 của Điều lệ về Người Đại diện theo pháp luật của Công ty thành như sau: ĐIỀU 7. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Người đại diện…

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Quản Lý Quỹ Pavo Capital

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Pavo Capital trân trọng thông báo về nội dung buổi họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM…