Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital công bố thông tin các Báo cáo bán niên năm 2021

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital trân trọng thông báo về việc gửi các báo cáo bán niên năm 2021, bao gồm:

  1. Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021.
  2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét tại ngày 30 tháng 06 năm 2021
  3. Báo cáo quản trị rủi ro bán niên 2021
  4. Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021
  5. Giải trình tình hình biến động kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020

PCAM_BCTC_BN_SX_2021

PCAM_BC_TLATTC_BN_SX_2021

PCAM_BC_QTRR_BN_2021

PCAM_BCTC_BN_2021

PCAM_GTBD_LNST_BN_2021