Thay đổi người Đại diện Pháp luật của Công ty và thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital trân trọng thông báo về thay đổi người Đại diện Pháp luật của Công ty và thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính như sau: Thay đổi người Đại diện pháp luật của Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật dự kiến: Họ và tên: Dr. WAFLER BEAT HANS Giới tính: Nam…

Bổ sung chi tiết số liệu của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital trân trọng thông báo về việc bổ sung chi tiết số liệu của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019. PCAM_Cong_van_dinh_chinh_so_lieu_BCTC_2019 PCAM_Thong_bao_giai_trinh_BCTC_KT_2019

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 – PCAM

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital trân trọng thông báo về nội dung buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. HCM (AISC). ĐHĐCĐ thông qua Báo…