Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công ty cổ phần quản lý quỹ Pavo Capital đã thực hiện đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hồ Chí Minh theo thông tin dưới đây: Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102745594 đăng ký lần đầu ngày 07/05/2008, thay đổi lần thứ 8 ngày 18/04/2022. Giấy phép thành lập và…

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Pavo Capital công bố thông tin các báo cáo định kỳ năm 2021

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Pavo Capital trân trọng công bố thông tin các báo cáo định kỳ năm 2021, bao gồm: Báo cáo công tác kiểm soát nội bộ năm 2021. Báo cáo quản trị rủi ro năm 2021. Báo cáo quản trị rủi ro bán niên 2021 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2021. Báo cáo tài chính…