Họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 – PCAM

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital trân trọng thông báo về nội dung buổi họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 như sau: “Thông qua việc soạn thảo, sửa đổi điều lệ lần thứ 8 theo nội dung chi tiết các điều khoản tại Phụ lục XII, Thông tư 99/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2021” PCAM_CBTT_HOP_DHDCD_BT_L1_2021 PCAM_BBH_DHDCD_BT_L1_PCAM_2021 PCAM_NQ_DHDCD_BT_L1_PCAM_2021