PCAM công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bầu lại Trưởng Ban Kiểm Soát

Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Pavo Capital nhất trí thông qua việc miễn nhiệm và bầu lại Trưởng Ban Kiểm Soát. Theo đó, miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát đối với bà Phạm Thị Hoài Thơ và bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát của Công ty kể từ ngày 10/03/2020. 20200310_BBH_DHDCD_PCAM_lan_1_2020_mien_nhiem_Tho_Pham_bau_moi_Khoi_Nguyen 20200310_NQ_DHDCD_PCAM_BKS_mien_nhiem_Tho_Pham_bau_moi_Khoi_Nguyen

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital công bố thông tin thông qua việc sắp xếp nhân sự chuyên trách quản trị rủi ro công ty và danh sách cán bộ, nhân viên bộ phận quản trị rủi ro

PCAM công bố thông tin về Thông qua việc sắp xếp nhân sự chuyên trách quản trị rủi ro Công ty và Danh sách Cán bộ, Nhân viên Bộ phận Quản trị Rủi ro. Bao_cao_Nhan_su_quan_tri_rui_ro_20191231 PCAM_BBH_HĐQT_Nhan_su_quan_tri_rui_ro_20191231 PCAM_NQ_HDQT_Nhan_su_quan_tri_rui_ro_20191231