Công bố thông tin về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital xin được công bố thông tin về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022