Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Quản Lý Quỹ Pavo Capital

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Pavo Capital trân trọng thông báo về nội dung buổi họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

  1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
  2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC).
  3. Thông qua việc thay đổi người Đại diện pháp luật
  4. Thông qua điều lệ sửa đổi lần 9 do thay đổi người Đại diện pháp luật

CBTT_DHDCĐ_TN_PCAM_2022