Bổ sung chi tiết số liệu của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital trân trọng thông báo về việc bổ sung chi tiết số liệu của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019. PCAM_Cong_van_dinh_chinh_so_lieu_BCTC_2019 PCAM_Thong_bao_giai_trinh_BCTC_KT_2019

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 – PCAM

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital trân trọng thông báo về nội dung buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. HCM (AISC). ĐHĐCĐ thông qua Báo…

Chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP New Pine Multimedia Technologies

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital giảm bớt phần đầu tư vào Công ty Cổ phần New Pine Multimedia Technologies (“NPT”) bằng cách chuyển nhượng 520.000 cổ phiếu NPT, tương đương với 4,33% cổ phần của NPT cho Công ty Cổ phần DBA – Rhino. PCAM_NQ_HDQT_chuyen_nhuong_CP_NPT_31032020 PCAM_BBH_HDQT_chuyen_nhuong_CP_NPT_31032020

Bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán vào các nghiệp vụ kinh doanh được phép thực hiện

Thông qua việc bổ sung về nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán. Thông qua điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh. Công ty được phép tiến hành các hoạt động kinh doanh đã ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp, bao gồm các hoạt động sau: – Lập và…