Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Pavo Capital công bố thông tin các báo cáo định kỳ năm 2022

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Pavo Capital trân trọng công bố thông tin các báo cáo định kỳ năm 2022, bao gồm:

  1. Báo cáo công tác kiểm soát nội bộ năm 2022
  2. Báo cáo quản trị rủi ro năm 2022
  3. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2022
  4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022