Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Pavo Capital công bố thông tin các báo cáo định kỳ Bán niên năm 2023

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Pavo Capital trân trọng công bố thông tin các báo cáo định kỳ Bán niên năm 2023, bao gồm:

  1. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét tại ngày 30 tháng 06 năm 2023
  2. Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2023
  3. Báo cáo tài chính của Công ty QLQ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2023
  4. Giải trình biến động LNST 06 tháng đầu năm 2023
  5. Báo cáo Quản trị rủi ro Bán niên 2023 của Công ty CP QLQ Pavo Capital
  6. Báo cáo tài chính đã được soát xét tại ngày 30 tháng 06 năm 2023 của Quỹ Đầu Tư Cơ Hội Pavo (POIF)
  7. Báo cáo tổng kết hoạt động Quản lý Quỹ Bán niên 2023 của Quỹ Đầu Tư Cơ Hội Pavo