Công bố thông tin về việc giải trình biến động LNST Quý 2 năm 2022

Công ty Cổ phần QLQ Pavo Capital giải trình tình hình biến động kết quả kinh doanh Quý 2/2022 so với Quý 2/2021
CBTT_GTBD_LNST_Q2_2022