Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 – PCAM

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital trân trọng thông báo về nội dung buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

  1. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. HCM (AISC).
  2. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
  3. ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
  4. ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty
  5. ĐHĐCĐ thông qua điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty liên quan đến người đại diện pháp luật và trụ sở Công ty.

CBTT_DHDCD_Thuong_nien_2020_PCAM
BBH_DHDCD_Thuong_Nien_2020_PCAM_01
BBH_DHDCD_Thuong_Nien_2020_PCAM_02