Bổ sung chi tiết số liệu của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital trân trọng thông báo về việc bổ sung chi tiết số liệu của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.

PCAM_Cong_van_dinh_chinh_so_lieu_BCTC_2019
PCAM_Thong_bao_giai_trinh_BCTC_KT_2019