Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital công bố thông tin các Báo cáo định kỳ năm 2020

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital trân trọng thông báo các Báo cáo định kỳ năm 2020, bao gồm:

  1. Báo cáo công tác kiểm soát nội bộ năm 2020
  2. Báo cáo quản trị rủi ro năm 2020
  3. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2020
  4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

PCAM BC KSNB 2020
PCAM BC QTRR 2020
PCAM BC TLATTC 2020
PCAM BCTCKT 2020