Công bố thông tin về việc thay đổi Hội đồng Quản Trị và Tổng giám đốc

Ngày 03/07/2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Minh Việt đã ra Nghị quyết số 06/2017/NQ-HDQT về việc thay đổi Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem file đính kèm ? NQ-HDQT_201706